Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Właścicielem witryny jest grupa Monday, w skład której wchodzą Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. oraz Monday Agencja Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Monday” lub „my”). 

Szanujemy prywatność użytkowników naszej witryny internetowej i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli zdecydujesz się przekazać nam informacje o sobie, ufasz, że będziemy postępować z tymi informacjami w sposób odpowiedzialny. Niezwykle poważnie traktujemy poufność powierzanych nam do przetwarzania danych i ochronę prywatności danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia – w przystępny i przejrzysty sposób – jakie Twoje dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz w jaki sposób to robimy.

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane kierujemy się następującymi zasadami:

(a) nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne;

(b) nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;

(c) nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;

(d) nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

(e)  nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie informacje zbieramy? 

Jeśli odwiedzając naszą witrynę zdecydujesz się skorzystać z opcji kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazane adresy wówczas wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zawartych w tej wiadomości i załącznikach do niej.

Jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować i wyrazisz odpowiednią zgodę, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu otrzymywania newslettera i innych materiałów marketingowych. 

Jeśli prześlesz do nas podanie o pracę na konkretne stanowisko, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania/ adresu do korespondencji, wyksztalcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie inne, nieobowiązkowe dane, o ile dobrowolnie je podasz w zgłoszeniu.

Jeśli odwiedzając naszą witrynę nie zdecydujesz się na kontakt z nami na jeden z podanych adresów mailowych, wówczas nie będziemy przetwarzać żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP i cookies. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz). Wiedz jednak, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

– aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej witryny,
– reklamy usług Monday w Internecie.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Co robimy z Twoimi danymi? 

Przetwarzanie oznacza każde działanie, które można podjąć w związku z danymi osobowymi, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie takich danych zgodnie z obowiązującym prawem. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w sposób podany poniżej. Prawo wymaga od nas również określenia podstawy prawnej przetwarzania danych (tzn. poinformowania Cię, na jakiej podstawie możemy wykorzystywać Twoje dane), co niniejszym czynimy: 

W jaki sposób wykorzystamy Twoje dane osobowe: Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych: 
Udzielanie informacji, o które nas poproszono mailowo (np. newsletter, biuletyny, informowanie o wydarzeniach) Zgoda – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w tym celu na Twoją wyraźną prośbę.  Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 
W celu odpowiadania na określone zapytania, jakie możesz przesłać, dotyczące Monday i jej działalności  Zgoda – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w tym celu na Twoją wyraźną prośbę.  Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 
W celu przedstawienia Ci oferty lub podjęcia rozmów o współpracy w odpowiedzi na wysłane przez Ciebie mailem zapytanie lub briefZgoda – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w tym celu na Twoją wyraźną prośbę.  Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 
W celu przetwarzania i rozpatrywania podania o pracę na konkretne stanowisko  Jeśli składasz aplikację na konkretne stanowisko podstawą przetwarzania danych jest art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
W celu przetwarzania i rozpatrywania podania o pracę bez otwartego procesu rekrutacji lub w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych  Jeśli składasz swoją ofertę pracy, ale nie na konkretne stanowisko lub składasz ofertę na konkretne stanowisko, z zaznaczeniem, że chcesz również wziąć udział w przyszłych rekrutacjach – podstawą prawną jest zgoda – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w tym celu na Twoją wyraźną prośbę.  Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 
W celu marketingu usług własnychZgoda – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w tym celu na Twoją wyraźną prośbę.  Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obsługi finansowo – księgowej, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w takiej sytuacji jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie lub dochodzeniu praw Monday w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zapewniamy ochronę wszystkich Twoich danych osobowych oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

Jeżeli korzystamy z usług innych dostawców usług lub innych osób trzecich w celu wykonywania określonych działań w ramach standardowej działalności gospodarczej, możemy mieć obowiązek udostępniania danych osobowych niezbędnych do wykonania określonego zadania. Dostawcy usług wspierają nas w takich działaniach jak:

  • projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie narzędzi i aplikacji internetowych, w tym m.in. Google Analytics, Google Ads,
  • dostawcy usług IT, którzy mogą świadczyć usługi w zakresie aplikacji lub infrastruktury (np. usługi w chmurze);
  • działania lub wydarzenia marketingowe i zarządzanie komunikacją z klientami;
  • przygotowywanie sprawozdań i statystyk, drukowanie materiałów i projektowanie produktów;
  • umieszczanie reklam w aplikacjach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;
  • usługi prawne, audytowe lub inne specjalistyczne usługi świadczone przez radców prawnych, notariuszy, audytorów wewnętrznych lub innych profesjonalnych doradców;
  • świadczenie specjalistycznych usług, np. doręczanie poczty przez naszych agentów, archiwizacja dokumentacji fizycznej, działania wykonawców i zewnętrznych dostawców usług.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, Twoje dane osobowe podane w  mailu będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do odpowiedzi na Twoje pytanie oraz przez okres dwóch lat od udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje pytanie, w celu ochrony naszych praw. Po upływie tego czasu Twoje dane zostaną usunięte.

Jeśli w mailu wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert handlowych (marketing) drogą mailową lub telefoniczną, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia

Przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli przesłałeś do nas podanie o pracę w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, z tym że, okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. do 3 lat od zakończenia rekrutacji.  

Jeśli w zgłoszeniu nie wskazałeś konkretnej rekrutacji albo zaznaczyłeś, że Twoje dane możemy wykorzystać również w innych naborach prowadzonych w przyszłości, jest to równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłości. W takiej sytuacji zachowamy Twoje dane do czasu odwołania przez Ciebie tej zgody. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jak chronimy Twoje dane? 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Twoich danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania. Aby chronić Twoje dane osobowe, w całej naszej organizacji stosujemy wewnętrzne polityki i standardy. Takie polityki i standardy są okresowo aktualizowane, aby utrzymać ich ciągłą zgodność z prawem i zmianami na rynku.

Ponadto pracownicy Monday podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Twoich danych osobowych.

Osoby poniżej 13 roku życia 

Nasza witryna internetowa nie jest przeznaczona i nie ma na celu przyciągania dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od ani o jakiejkolwiek osobie poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat i chcesz zadać pytanie lub skorzystać z tej strony w jakikolwiek sposób, który wymaga podania danych osobowych, poproś rodzica lub opiekuna, aby uczynił to w Twoim imieniu. 

Twoje prawa 

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w ze względu na ważny i uzasadniony interes Monday masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w ze względu na ważny i uzasadniony interes Monday masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Wszystkie z powyższych praw możesz zrealizować przesyłając stosowne żądanie na adres biuro@mondaygroup.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że w którymkolwiek momencie nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Jak się z nami skontaktować 

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem:

Pisemnie, kierując korespondencje pod adres:  ul. Górskiego 9 Warszawa 00-033  

Telefonicznie, pod numerem:  +22 48 78 421 

E-mailowo: biuro@mondaygroup.pl

Zmiany w Polityce prywatności 

Regularnie weryfikujemy niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić jej aktualność w zakresie wykorzystania Twoich danych osobowych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zaktualizowana Polityka Prywatności jest zamieszczana w naszej witrynie internetowej. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności. 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.